Naše služby : kontrola nemocných - LARN

uděláme vše pro vaše bezpečí

Naše služby

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců

Zákon č.187/2006 Sb. "O nemocenském pojištění", (ve znění pozdějších předpisů), v návaznosti na znění § 192 zákona č. 262/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) přinesl řadu změn. Především jde o povinnost zaměstnavatele poskytovat náhradu mzdy místo dosavadní tzv. "nemocenské" v prvních 21-ti kalendářních dnech. V této souvislosti vzniklo na základě výše uvedených zákonných norem oprávnění zaměstnavatele provádět v období prvních 21-ti dnech dočasné pracovní neschopnosti u svých zaměstnanců kontrolu dodržování zásad léčebného režimu.

Společnost LARN GROUP spol. s r.o. rozšířila svou nabídku služeb již třetím rokem o provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným v souladu s platnými zákony. Náš pracovník je pověřen realizací osobní návštěvy nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. V případě, že nebude dočasně práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude tato skutečnost zdokumentována a předána zaměstnavateli.


1) Jak probíhá kontrola režimu dočasně práce neschopného zaměstnance:

 • převezeme objednávku s konkrétními údaji kontrolovaných osob (jsou uvedeny na formuláři objednávky, která Vám bude dodána)
 • pracovník dodavatele navštíví kontrolovanou osobu, pokud ji zastihne na uvedené adrese, podpisem svým i kontrolované osoby v Zápise o provedené kontrole potvrdí, že bylo vše v pořádku
 • pokud osobu na uvedené adrese nezastihne, provede fotodokumentaci jmenovky na zvonku či dveřích s datem a hodinou kontroly, zanechá vyrozumění, že zde byla kontrola a provede písemný záznam
 • písemné záznamy se předávají objednateli k dalšímu jejímu využití

2) Pokud kontrolovaná osoba porušila zásady režimu dočasně práce neschopných je zaměstnavatel oprávněn k následujícím opatřením:

"Porušil-li zaměstnanec v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na vážnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout." (zákon č. 262/2006 Sb,. ve znění pozdějších předpisů)

3) Druhy kontrol:

Provádíme kontroly v níže uvedených typech, které se liší zejména v termínech realizace objednaných kontrol.

 1. NORMAL - kontrola bude provedena do 3 pracovních dní po obdržení objednávky
 2. EXPRES - kontrola bude provedena do 24 hod. po obdržení objednávky
 3. MIMOŘÁDNÁ - kontrola bude provedena v mimopracovní dny (po telefonickém upřesnění)

Konkrétní ceník za jednotlivé typy kontrol Vám předložíme v případě Vašeho zájmu a na základě rozsahu Vaší objednávky.

pracovník společnosti LARN

Důvody proč využívat systém kontroly dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci

 • výrazný pokles případů zneužívání dočasné pracovní neschopnosti
 • finanční náklady na úhradu našich služeb lze zahrnout do nákladových položek
 • výrazné snížení finanční zátěže firem v oblasti vyplácení nemocenských dávek
 • možnost provádění kontrol i o víkendech, popřípadě tzv. mimořádné kontroly nemocného přímo v den započetí jeho pracovní neschopnosti
 • úspora mzdových nákladů - není třeba kontrolovat nemocné vlastními zaměstnanci
 • úspora v přípravě náhradních zaměstnanců a snížení nákladů v oblasti přesčasů, což je praktický dopad chybějících nemocných zaměstnanců na pracovišti
 • získává se podstatně větší množství podkladů využitelných pro definování zcela konkrétních skupin a jednotlivců mezi zaměstnanci, kteří úmyslně zneužívají dočasnou pracovní neschopnost
 • systém kontrol má výrazně preventivní vliv proti častému zneužívání pracovní neschopnosti

Pokud máte zájem provést kontrolu svých zaměstnanců zašlete Vaše požadavky na níže uvedené kontakty:

tel., fax:543 211 370
mobil: 736 624 021
e-mail: larn.kontrola@seznam.cz
adresa: LARN GROUP spol. s r.o., Všetičkova 31, 602 00 Brno
nebo můžete využít našeho formuláře

 

TOPlist