O společnosti - LARN

uděláme vše pro vaše bezpečí

Ochrana osobních údajů

LARN Brno, LARN GROUP, CENTRUM SLUŽEB

Závazek společnosti LARN Brno, LARN GROUP, CENTRUM SLUŽEB k ochraně osobních údajů

SLUŽEB velmi důležité. Proto LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB (další informace o obchodní společnosti naleznete v části „Informace o společnosti“) spravuje a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací.

1. Zpracování osobních údajů při použití internetových stránek, aplikací a online platforem Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul

Když navštívíte LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB internetové stránky, aplikace nebo online nástroje (označovaných souhrnně jako webová prezentace LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB může zpracovávat následující osobní údaje:

 • Osobní údaje, které aktivně a dobrovolně poskytnete prostřednictvím webové prezentace (např. při registraci, při účasti v průzkumech nebo když nás kontaktujete se svými dotazy) a které zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, další informace zaslané jako součást žádosti o podporu, komentáře na fórech, vaše příspěvky; a
 • Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené během vaší návštěvy, datum a čas každého požadavku webu.

Vaše osobní údaje LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB zpracovává pro následující účely:

 • K poskytnutí služeb webové prezentace a ke správě vašeho používání webové prezentace;?
 • K ověření vaší totožnosti (jste-li registrovaní k LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB Online);?
 • K reakci na vaše specifické požadavky;?
 • V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem, včetně útoků na informační systémy společnosti LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB.

Cookies

V rámci webové prezentace můžeme využívat cookies. Informace o použití cookies v rámci LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB můžete nalézt na Cookie Policy. Cookie Policy obsahuje také informace o tom jak zablokovat a zamítnout používání cookie souborů a zpracování dat shromážděných prostřednictvím cookies.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na webovou prezentaci LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB Online a nikoli na další webové stránky a aplikace spravované třetími stranami. Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB nenese odpovědnost za  ochranu soukromí na těchto stránkách a aplikacích.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodním vztahem se společností LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB
Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul

V souvislosti s obchodním vztahem mezi vámi a společností LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB může LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB zpracovávat následující kategorie osobních údajů současných a budoucích kontaktních osob našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (označovaných souhrnně jako “obchodní partneři”):

 • Kontaktní údaje, např. jméno a příjmení, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní fax a emailová adresa;
 • Platební data, např. data nezbytná k provedení platby a k předcházení podvodům, včetně čísla kreditní/ debetní karty, bezpečnostních kódů a dalších relevantních fakturačních údajů;
 • Další informace nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu se společností LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB nebo dobrovolně poskytnuté obchodním partnerem, např. osobní data související s uzavřenou objednávkou, provedenými platbami, požadavky a projektovými milníky;
 • Osobní data shromážděná z veřejně dostupných zdrojů, od ratingových a úvěrových společností; a?
 • A je-li to zákonem vyžadováno, pro prověření obchodních partnerů: datum narození, identifikační čísla, osobní doklady a informace o významných relevantních soudních řízeních a sporech s daným obchodním partnerem.

Vaše osobní údaje LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB zpracovává pro následující účely:

 • Komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB či obchodních partnerů, např. odpovědi na dotazy a žádosti nebo poskytnutí technických podrobností o zakoupených produktech;?
 • Plánování, plnění a správa smluvních vztahů s obchodními partnery, např. provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, auditu, účtování a inkasních činností, zajištění zásilek a dodávek, usnadnění oprav a poskytování podpůrných služeb;?
 • Správa a provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo jiných propagačních akcí či aktivit;?
 • Zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností;?
 • Zajištění souladu s právními povinnostmi (např. povinnostmi vedení záznamů), povinnostmi prověřování obchodních partnerů (pro zabránění trestným činům a praní špinavých peněz) a politikou společnosti LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB nebo průmyslovým standardům; a?
 • Řešení sporů, prosazování smluvních ujednání a uplatňování či obrana právních nároků.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů:

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);?
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);?
 • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vzájemného obchodního vztahu (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);

3. Předávání a sdělování osobních údajů

LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB je oprávněn předávat osobní data jiným LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB společnostem a třetím stranám, ale pouze v takovém případě a v rozsahu jaký je nezbytný pro výše uvedené účely.

Pokud je to povoleno zákonem, LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB může předat osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržování zákonů nebo pro výkon či obranu právních nároků společnosti LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB.

Poskytovatelé služeb společnosti LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů společnosti LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje vámi zveřejněné na LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB Online (jako jsou chatovací prostory a fóra) mohou být celosvětově přístupné všem registrovaným uživatelům dané webové prezentace.

4. Doba uchování

Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních předpisů (např. daňové a obchodní právo).

5. Odvolání souhlasu

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů společností LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.

6. Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo na námitku a právo na přenositelnost

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

 • Získat od společnost LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které společnost LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB zpracovává;?• Vymazání nebo anonymizace osobních dat společností LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB;?
 • Omezení zpracovávání vašich osobních údajů společností LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB;
 • Přenositelnost vašich osobních dat, které jste společnosti aktivně poskytli; a?
 • Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

7. LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB Data organizace

Data organizace společnosti LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB poskytuje podporu v souvislosti s dotazy, připomínkami, obavami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou soukromí. LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB Data organizaci můžete kontaktovat na e-mailu.?LARN Brno, LARN GROUP a CENTRUM SLUŽEB Data organizace vždy učiní vše, aby vyřešila a popř. napravila všechny nedostatky uvedené v žádosti nebo stížnosti, které nám předložíte. Kromě toho máte vždy právo obrátit se se svou žádostí nebo stížností na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

pracovník společnosti LARN
 

TOPlist